Rumani / Đại số / Tiểu / Năm 1.


Số tự nhiên từ 1 đến 10 Tự nhiên, số từ 0 đến 30 Tự nhiên, số từ 0 đến 100
Trình bày Các bài tập