کاربر جدید


حساب دانشجویی

حساب والد

حساب معلم


  • نوع حساب "معلم" را گسترش حساب پدر را با حق ایجاد کلاس برای دانش آموزان (دانش آموز حساب) ؛

  • معلم می تواند برای دانش آموزان مشق شب چند زبانه خود را ؛ ایجاد هر دانش آموز می تواند برای مشق شب به زبان خود را انجام دهد ؛

  • مشق شب با معلم می تواند دانش آموزان انجام شده توسط خود را مشاهده ؛

  • معلم می تواند از طریق ایمیل در مورد ورزش های جدید و اخبار دیگر مطلع خواهند شد ؛

  • همه حساب مجانی است ولی حساب شما می تواند بدون اطلاع قبلی حذف شده اگر با شرایط این سایت منطبق نیست ؛

معلم ایجاد حساب کاربری معلم ایجاد حساب کاربری