Người dùng mới


Sinh viên tài khoản

Cha mẹ tài khoản

Giáo viên tài khoản


  • Các loại tài khoản "cha mẹ" gia hạn một sinh viên tài khoản với quyền để xem các hoạt động của họ được thực hiện bởi trẻ em (học sinh tài khoản);

  • Một phụ huynh có thể tạo đa ngôn ngữ ở nhà cho con cái của họ; Mỗi đứa trẻ có thể làm trong các nhà ngôn ngữ ưa thích của mình;

  • Một phụ huynh có thể xem tất cả các trẻ em ở nhà và các kết quả;

  • Các bậc cha mẹ có thể được thông báo bằng email về trẻ em ở nhà, mới bài tập và các tin tức;

  • Tất cả các tài khoản được miễn phí nhưng tài khoản của bạn có thể bị xóa mà không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ các điều khoản của trang web này;

Tạo tài khoản cha mẹ Tạo tài khoản cha mẹ