Người dùng mới


Sinh viên tài khoản

Cha mẹ tài khoản

Giáo viên tài khoản


  • Các loại tài khoản "giáo viên" mở rộng một tài khoản với các bậc cha mẹ phải để tạo ra các lớp học cho học sinh (sinh viên tài khoản);

  • Một giáo viên có thể tạo đa ngôn ngữ ở nhà của họ cho học sinh; Mỗi học viên có thể làm các việc trong nhà của mình ngôn ngữ;

  • Giáo viên có thể xem các nhà thực hiện bằng cách của mình học sinh;

  • Giáo viên có thể được thông báo bằng email về các bài tập mới và các tin tức;

  • Tất cả các tài khoản được miễn phí nhưng tài khoản của bạn có thể bị xóa mà không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ các điều khoản của trang web này;

Tạo tài khoản giáo viên Tạo tài khoản giáo viên